INICI CASA LIBRADA ESPECIALITATS CONTACTE
Navegació
Social
Direcció Empedrat del Marxant, 5 08328 Alella (Barcelona)
Contacte T +34 93 555 23 42 e-mail: info@casalibrada.com
Casa Librada
  
AVÍS LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACIDAD - COOKIES

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: El titular d’aquesta website és “Casa Librada, S.L.”, amb domicili a C/Empedrat del Marxant 5, 08328 de Alella (Barcelona), amb número de NIF: B59663922, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 20689, foli 93, fulla B 9350. Correu electrònic de contacte bertrancomulada@yahoo.es. La informació continguda a www.casalibrada.com, constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix “Casa Librada, S.L.” (des d’ara “Casa Librada”) en l’àmbit de la fabricació i venta de productes alimentaris de tota classe i begudes. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS L’accés al Web www.casalibrada.com implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web. PROPIETAT INTEL·LECTUAL El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.casalibrada.com estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Casa Librada” i no es permet la reproducció, total o parcial, d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Casa Librada” de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual. L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Casa Librada”. “Casa Librada” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i pel correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Casa Librada”. No obstant, es comunica que, en el cas que “Casa Librada” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades i altra normativa d’aplicació relativa a la protecció de dades. Les Dades Personals que recull “Casa Librada” en els diferents tipus de formularis, seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l’interessat, així com pel manteniment de la relació que si s’escau s’estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar. Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d’accedir a la nostra “Política de Privacitat”. “Casa Librada” ha pres les mesures de caire tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. DADES EN XARXES SOCIALS “Casa Librada” disposa de perfils en diferents xarxes socials, per tant hem d’advertir a l’usuari que totes aquelles dades que publiqui en aquests perfils seran vistes per tots aquells usuaris que interactuïn o consultin amb aquests perfils, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de “Casa Librada” són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en els perfils de “Casa Librada”, serà objecte de comunicació a la resta d’usuaris per la mateixa naturalesa del servei. Li recomanem que consulti les Polítiques de Privacitat de les xarxes socials abans d’utilitzar aquests serveis. En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a “Casa Librada”, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no danya o ofèn a tercers. “Casa Librada” només es responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme la legislació vigent, respecte a les dades recollides directament de l’usuari, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT “Casa Librada” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi a aquests. En el mateix sentit, “Casa Librada” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades. La Web de “Casa Librada” conté enllaços a d’altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Casa Librada” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat. “Casa Librada” no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés al Web www.casalibrada.com i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella. “Casa Librada” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstàncies descrites. ENLLAÇOS Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “Casa Librada”, i si no n’hi ha, els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici. Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès. “Casa Librada” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que aquests poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, informant-nos a través del següent correu electrònic bertrancomulada@yahoo.es. RESPONSABILITAT En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos al Web www.casalibrada.com. POLÍTICA DE PRIVACITAT Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes pels terminis recollits en la nostra Política de Privacitat. RESERVA “Casa Librada” es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat d’avis previ, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora. “Casa Librada” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ Per totes aquelles qüestions que puguin sorgir amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on sorgeixi qualsevol disputa, es sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Mataró. Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola. “Casa Librada, S.L.” Tots els drets reservats
DADES IDENTIFICATIVES En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: El titular d’aquesta website és “Casa Librada, S.L.”, amb domicili a C/Empedrat del Marxant 5, 08328 de Alella (Barcelona), amb número de NIF: B59663922, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 20689, foli 93, fulla B 9350. Correu electrònic de contacte bertrancomulada@yahoo.es. La informació continguda a www.casalibrada.com, constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix “Casa Librada, S.L.” (des d’ara “Casa Librada”) en l’àmbit de la fabricació i venta de productes alimentaris de tota classe i begudes. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS L’accés al Web www.casalibrada.com implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web. PROPIETAT INTEL·LECTUAL El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.casalibrada.com estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Casa Librada” i no es permet la reproducció, total o parcial, d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Casa Librada” de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual. L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Casa Librada”. “Casa Librada” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i pel correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Casa Librada”. No obstant, es comunica que, en el cas que “Casa Librada” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades i altra normativa d’aplicació relativa a la protecció de dades. Les Dades Personals que recull “Casa Librada” en els diferents tipus de formularis, seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l’interessat, així com pel manteniment de la relació que si s’escau s’estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar. Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d’accedir a la nostra “Política de Privacitat”. “Casa Librada” ha pres les mesures de caire tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. DADES EN XARXES SOCIALS “Casa Librada” disposa de perfils en diferents xarxes socials, per tant hem d’advertir a l’usuari que totes aquelles dades que publiqui en aquests perfils seran vistes per tots aquells usuaris que interactuïn o consultin amb aquests perfils, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de “Casa Librada” són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en els perfils de “Casa Librada”, serà objecte de comunicació a la resta d’usuaris per la mateixa naturalesa del servei. Li recomanem que consulti les Polítiques de Privacitat de les xarxes socials abans d’utilitzar aquests serveis. En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a “Casa Librada”, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no danya o ofèn a tercers. “Casa Librada” només es responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme la legislació vigent, respecte a les dades recollides directament de l’usuari, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT “Casa Librada” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi a aquests. En el mateix sentit, “Casa Librada” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades. La Web de “Casa Librada” conté enllaços a d’altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Casa Librada” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat. “Casa Librada” no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés al Web www.casalibrada.com i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella. “Casa Librada” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstàncies descrites. ENLLAÇOS Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “Casa Librada”, i si no n’hi ha, els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici. Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès. “Casa Librada” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que aquests poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, informant-nos a través del següent correu electrònic bertrancomulada@yahoo.es. RESPONSABILITAT En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos al Web www.casalibrada.com. POLÍTICA DE PRIVACITAT Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes pels terminis recollits en la nostra Política de Privacitat. RESERVA “Casa Librada” es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat d’avis previ, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora. “Casa Librada” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ Per totes aquelles qüestions que puguin sorgir amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on sorgeixi qualsevol disputa, es sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Mataró. Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola. “Casa Librada, S.L.” Tots els drets reservats
Social
  
Navegació
Direcció Empedrat del Marxant, 5 08328 Alella (Barcelona)
Casa Librada
Contacte T +34 93 555 23 42 e-mail: info@casalibrada.com
AVÍS LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACIDAD - COOKIES

AVÍS LEGAL

menú